Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Kubczak właściciel strny internetowej „jachdonkichot.pl”
 2. W zakresie przetwarzania i ochrony danych przez serwis „jachdokichot.pl”,  można się kontaktować poprzez e-mail:  kubczakpiotr@gmail.com
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających wyłącznie z przepisów prawa. 
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. (patrz polityka prywatności)
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Scroll to Top